Aljzat betonozás?
Kókai Estrich Beton!

Aljzat betonozás Az Estrich Beton Munkáink Áraink Kapcsolat

Adatvédelem, adatkezelés

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató alkalmazása

A Honlap üzemeltető megnevezése:
Kókai Roland egyéni vállalkozó (Vállalkozói nyilvántartás száma: 56849413)
A honlap üzemeltető székhelye:
2345 Apaj Dobó István utca 66.
A szabályzat tartalmáért felelős személy:
Kókai Roland
A szabályzat hatályba lépésének dátuma:
2022. 05. 20.

Ez a szabályzat és tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat és kötelezettségeket tartalmazza, valamint tájékoztató a természetes személyek részére a személyes adataik kezeléséről, így annak pontos mibenlétéről, az adatkezelés céljáról, az adataikhoz hozzáférő személyek, szervezetek megnevezéséről és az adatkezelés során a védelmük érdekében alkalmazott biztonsági intézkedésekről.

A Honlap üzemeltető adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl figyelemmel arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR rendelet) szabályai alapján erre nem köteles, mivel nem közhatalmi szerv, nem közfeladatot ellátó szerv és főtevékenysége nem terjed ki az egyének folyamatos, nagymértékű megfigyelésére, valamint különleges adatokat sem kezel főtevékenysége körében nagy számban.

Az adatkezelő a weboldal működtetése és az ügyfelekkel történő szerződéses kapcsolat, illetve egyéb kapcsolattartás során, az ügyfelek adatait abból a célból kezeli, hogy kérésükre velük a kapcsolatot felvegye, részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési szabályzat és tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel van továbbá a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A szabályzat és tájékoztató hatálya

E szabályzat és tájékoztató határozatlan időre érvényes, az Adatkezelő által módosítható, és időbeli hatálya visszavonásig tart. Személyi hatálya kiterjed a Honlap üzemeltető tisztségviselőire, alkalmazottjaira, megbízottjaira és alvállalkozóira és azon természetes személyekre, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység ügyfelek személyes adataira irányul.

A szabályzat és tájékoztató célja

E szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Honlap üzemeltető előírásait az ügyfelek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését, a tájékoztató célja továbbá, hogy a rögzített előírásokat a Honlap üzemeltetővel kapcsolatba lépő természetes személyek megismerhessék.

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a Honlap üzemeltető alkalmazottjai, megbízottjai és alvállalkozói a természetes személyek adatainak kezelését jogszerűen, a GDPR Rendeletnek megfelelően végezzék.

Adatkezelő

Neve: Kókai Roland
Címe: 2345 Apaj Dobó István utca 66.
Weboldal megnevezése, címe: Kókai Estrich Beton (https://kokaialjzatbeton.hu)
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: weboldal
Tevékenysége: Tájékoztatás, tartalom megjelenés biztosítása az interneten honlap által
E-mail elérhetősége: ezt_nem_kerjukrolandkokai184@gmailezt_nem_kerjuk.com
Telefonos elérhetősége: +36 30ezt_nem_kerjuk 013 80ezt_nem_kerjuk 74

Az adatkezelés irányelvei, általános szabályai

A természetes személyek számára az adatkezelésnek átláthatónak kell lennie, tehát látniuk kell, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba, hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon, illetve milyen mértékben kezelik. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni, tehát az a cél, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen. A személyes adatok kezelésének céljai megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékűre kell korlátozódniuk. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a szükséges, illetve a jogszabály által előírt ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az adatvédelem elveit minden személyes adatkezelés tekintetében be kell tartani és az adatkezelő felelős ezen elveknek való megfelelésért.

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy más olyan nyilatkozat vagy cselekedet, ami a hozzájárulást egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül az adott szolgáltatás igénybevételét.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére.

A személyes adatokat úgy kell kezelni, hogy biztosított legyen azok megfelelő szintű biztonsága és bizalmas kezelése, és megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek kell tudni igazolni azt, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.

Az érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintettnek jogot kell adni arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Az adatkezelő köteles törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket megállapítani az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre az adatkezelés jogszerűsége és biztonságossága érdekében, és tudnia kell igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

A GDPR Rendelet szerint adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről, azonban nem köteles nyilvántartást vezetni a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, ha az adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű, vagy nem terjed ki különleges kategóriába sorolt, vagy bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a Honlap üzemeltető milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha az adott szolgáltatás nyújtásának jogszabályi feltétele az adatainak megadása, hiszen ebben az esetben az adatai törlését kérve a szolgáltatás igénybevételétől is eleshet.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Tájékoztatás a Honlap üzemeltető adatkezelési gyakorlatáról A Honlap üzemeltető rögzíti, hogy az általa végzett adatkezelés céljai és az adatkezelések alapjai:
  • a weboldal működtetése során az oldalra látogató személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson, velük a kapcsolatot felvegye, jelentkezés esetén adataikat rögzítse, mely adatkezelések alapja a weboldalra látogató személy konkrét egyértelmű hozzájárulása.
  • megbízás esetén kapcsolattartás és számlázáshoz szükséges adatok
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
  • weboldalon történő kapcsolat felvétele esetén: név, e-mail cím, telefonszám

A Honlap üzemeltető évente felülvizsgálja az adatkezelés helyességét, fennállásának szükségességét.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, honlapszolgáltatás igénybe vevői.

A Honlap üzemeltető rögzíti, hogy a számára szolgáltatott adatokat és az adatkezeléshez történő hozzájárulást 16. életévét betöltött személy, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adhat.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

A számlázáshoz szükséges adatokat a hatályban lévő jogszabálynak megfelelően az ott előírt időtartamig törölni nem lehet.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottjai, megbízottjai, alvállalkozói, mint adatfeldolgozók.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az érintett személy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nyújthat be panaszt.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A GDPR Rendelet szabályai alapján a Honlap üzemeltető adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására nem volt köteles.

A GDPR Rendelet szabályai alapján a Honlap üzemeltető adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles, hiszen a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

A GDPR Rendelet szabályai szerint a Honlap üzemeltető nem köteles adatkezelési nyilvántartást vezetni figyelemmel arra, hogy 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, és a végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű, illetve nem terjed ki különleges kategóriába sorolt, vagy bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére.

A Honlap üzemeltető az adatok védelme érdekében mindent megtesz, amit a rá vonatkozó jogszabályok előírnak, és a jelenlegi technikai lehetőségek megengednek. Így papír formában rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat feldolgozást követően azonnal megsemmisíti, nem őrzi. Biztonságtechnikai megoldásokat használ a honlapon, a számítógépen tárolt adatok jelszóval védettek.

Adatvédelmi incidens

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

A Honlap üzemeltető az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos eljárását úgy alakítja ki, hogy minden adatfeldolgozójától, és munkavállalójától kötelezően elvárja, hogy 24 órán belül jelentse Zámbó László részére, ha adatvédelmi incidens bekövetkeztét tapasztalta. A Honlap üzemeltető ezt követően haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a felügyeleti hatóság értesítése, vagy az érintett személy értesítése kapcsán.

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

Weboldal használat

Az adatkezelés célja honlap üzemeltetése és kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, felhasználói.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, amennyiben jelen Szabályzat másként nem rendelkezik. Bármikor visszavonható az adatkezeléshez történő hozzájárulás a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre:
Név, e-mail, telefon
Az adatkezelési adatok konkrét célja
kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
IP cím Kapcsolat űrlap küldésének időpontja
Az adatkezelési adatok konkrét célja:
Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikus

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb. A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó- , és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is. Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_priva cy_policy_hu.pdf

ADATFELDOLGOZÓK

Zámbó László e.v.
2890 Tata, Május 1. út 41. MF/3.
weboldalmegoldasok.hu

wservices GmbH
Freiburgstrasse 562
3172 Niederwangen
Svájc
djangoeurope.com

Mizsei könyvelés (Mizsei Imre ev.)
6090 Kunszentmiklós, Szappanos Lukács u. 35.

A megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a Honlap üzemeltető munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.